Báo cáo tài chính năm 2019

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 03/02/2020
Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Người ký: Chủ tịch Công ty: Nguyễn Trung Dũng
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt