Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

Số/Ký hiệu: 106
Ngày ban hành: 02/03/2017
Ngày có hiệu lực: 02/03/2017
Người ký: Chủ Tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt

– Phụ lục XII – Báo cáo tài chính Công ty Thuốc lá Bắc Sơn giữa niên độ

– Bảng  cân đối kế toán giữa niên độ

– Báo cáo kết quả SXKD giữa niên độ

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ